ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งานและคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลเวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าเวอร์ชันภาษาไทย

กรรมสิทธิ์

เว็บไซต์นี้ ("เว็บไซต์") ก่อตั้งและเป็นของบริษัท GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. ("GIGABYTE") เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการข้อมูลและบริการบางอย่าง

การยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน

จากการใช้เว็บไซต์ แสดงว่าผู้ใช้ (“คุณ”) เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ผู้ปกครองตามกฎหมายจะต้องอยู่ด้วยในขณะที่ใช้เว็บไซต์นี้ หากคุณหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดเหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่ง โปรดระงับการใช้ข้อมูลหรือบริการบนเว็บไซต์ GIGABYTE ทันที

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ

ข้อมูลและบริการทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความที่เขียนขึ้น แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ เพลง เสียง รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว รูปแบบเว็บไซต์ การจัดการเว็บไซต์ และข้อมูลประเภทอื่น ๆ) ที่จัดหาให้บนเว็บไซต์นี้เป็นของ GIGABYTE และเจ้าของสิทธิ โดยได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือกฎหมายอื่น ๆห้ามมิให้บุคคลหรือนิติบุคคลทำซ้ำ แจกจ่าย ปรับเปลี่ยน แก้ไข เผยแพร่ต่อสาธารณชน โอนกรรมสิทธิ์ ให้เช่า ขาย หรือใช้ข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก GIGABYTEในกรณีที่ผู้ใช้กระทำการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายทั้งหมด และ GIGABYTE ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อการละเมิดดังกล่าว

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานของซอฟต์แวร์

การดาวน์โหลดและ/หรือการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จัดหาให้ผ่านเว็บไซต์ของ GIGABYTE จะอยู่ภายใต้และควบคุมดูแลโดยข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิของซอฟต์แวร์ห้ามดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้ซอฟต์แวร์หากคุณไม่เห็นด้วยกับแถลงการณ์ ข้อจำกัด ข้อตกลง และเงื่อนไขในข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิห้ามทำซ้ำซอฟต์แวร์ไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือสื่อรูปแบบอื่น ๆห้ามทำการแก้ไขดัดแปลง วิศวกรรมย้อนกลับ การดีคอมไพล์ หรือการแยกส่วนบนซอฟต์แวร์ รวมถึงการลบหรือการเปลี่ยนเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือบันทึกสำคัญที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์อย่างเคร่งครัด

การใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

ผู้ใช้ที่ต้องการเรียกดูหรือใช้บริการและข้อมูลใด ๆ ที่เว็บไซต์ GIGABYTE จัดหาให้ควรปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ โดยใช้บริการและข้อมูลที่เว็บไซต์ของ GIGABYTE จัดหาให้
(2) แทรกแซงหรือขัดขวางการบริการบนเว็บไซต์ของ GIGABYTE หรือการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์
(3) สร้างลิงก์ไปยังเว็บไซต์ GIGABYTE เพื่อหากำไรหรือขายบริการอินเทอร์เน็ตของ GIGABYTE
(4) โพสต์ ส่ง หรือแจกจ่ายโฆษณาที่ทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวง หรือข้อมูลส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของ GIGABYTE
(5) ส่งข้อมูลใด ๆ ที่อาจละเมิดสิทธิตามกฎหมายของบุคคลอื่น
(6) ส่งข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของบุคคลอื่น
(7) ส่งข้อมูลที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายของประเทศหรือระหว่างประเทศที่บังคับใช้
(8) ใช้เว็บไซต์ของ GIGABYTE ในการส่งข้อมูลใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงเนื้อหา ข้อความ ภาพ ไฟล์ ลิงก์ ซอฟต์แวร์ หรือข้อมูลรูปแบบใด ๆ) ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา ความไม่เหมาะสม การละเมิดกฎหมาย การคุกคาม การแทรกแซง การใส่ร้าย ภาษาหยาบคาย ลามกอนาจาร การปลุกระดมความเกลียดชัง หรือรูปแบบของการสื่อสารที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ
GIGABYTE ขอสงวนสิทธิ์ในการลบคำ สื่อ หรือเนื้อหาภายในเว็บไซต์ของ GIGABYTE ที่ GIGABYTE พิจารณาว่าไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม

คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องGIGABYTE ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของคุณได้ตลอดเวลาในระหว่างหรือหลังกิจกรรมใด ๆ ของเว็บไซต์ และขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิคุณจากกิจกรรมใด ๆ ของเว็บไซต์ รวมทั้งคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิประโยชน์หากการกระทำของคุณเข้าข่ายการประพฤติผิดในการปลอมแปลง หรือสงสัยว่ามีการปลอมแปลงเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์ การที่ GIGABYTE ไม่สามารถบังคับใช้สิทธิใด ๆ ของตนไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิเหล่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคล

GIGABYTE ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลงทะเบียนหรือถ่ายโอนทั้งหมดตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ GIGABYTE จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองใด ๆ แก่บุคคลอื่นหรือต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้แต่ละราย ยกเว้นกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้นหรือข้อกำหนดการใช้งานหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ระบุข้อยกเว้นเอาไว้

(1) ตามที่จำเป็นเพื่อให้บริการ/ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้กับคุณ
(2) ตามที่กฎหมายกำหนด
(3) ตามที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการหรือเจ้าหน้าที่รัฐต้องการเพื่อจุดประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย
(4) เพื่อให้การคุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินของ GIGABYTE
(5) เพื่อให้การคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้รายอื่น ผู้จดทะเบียน และ/หรือบุคคลที่สาม
(6) GIGABYTE จะไม่ขายหรือจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่จัดหาให้โดยผู้ใช้หรือผู้จดทะเบียนของเว็บไซต์แก่บุคคลที่สาม (บุคคล บริษัท หรืออื่น ๆ)

บัญชี รหัสผ่าน และการรักษาความปลอดภัย

หากต้องการเข้าถึงบริการบางอย่างของเว็บไซต์นี้ คุณอาจจำเป็นต้องตั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านหรือให้ข้อมูลอื่น ๆ สำหรับการตรวจสอบความปลอดภัย คุณจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ของบัญชีของคุณ หากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณ (ไม่ว่าคุณจะอนุญาตหรือไม่ก็ตาม) คุณจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้รหัสผ่านของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานบัญชี GIGABYTE ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
หาก GIGABYTE พบว่ามีการใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของ GIGABYTE โดยไม่เหมาะสม GIGABYTE อาจระงับหรือยกเลิกรหัสผ่านของบัญชีหรือการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยทันที หรือลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีดังกล่าว

เนื้อหาที่จัดหาให้โดยผู้ใช้

คุณยินยอมที่จะมอบสิทธิทั่วโลก สิทธิที่ไม่ผูกขาด สิทธิที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ สิทธิที่ไม่จำกัดสิทธิการใช้งาน สิทธิที่สามารถถ่ายโอนได้ และสิทธิที่สามารถออกสิทธิช่วงได้แก่ GIGABYTE รวมถึงบริษัทในเครือ เพื่อส่งเสริมหรือแจกจ่ายข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในรูปแบบของสื่อต่าง ๆ รวมถึงไม่เพียงการแก้ไข ทำซ้ำ เผยแพร่ต่อสาธารณะ ปรับเปลี่ยน แจกจ่าย ตีพิมพ์ กระจายข่าว หรือแม้แต่ใช้ข้อมูลที่คุณอัปโหลด ส่ง ป้อนเข้า หรือจัดหาให้ในเว็บไซต์นี้
คุณต้องให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิในการอัปโหลด ส่ง ป้อน หรือให้ข้อมูลแก่เว็บไซต์นี้ รวมถึงสิทธิในการมอบสิทธิดังกล่าวข้างต้นแก่ GIGABYTE
หากพบว่าข้อมูลที่คุณอัปโหลด ส่ง ป้อน หรือจัดหาให้กับเว็บไซต์นี้เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม GIGABYTE ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณหากคุณเชื่อว่าเนื้อหาหรือบริการดังกล่าวไม่ได้เป็นการละเมิด คุณสามารถชี้แจงต่อ GIGABYTE และแสดงหลักฐานสนับสนุนสำหรับการประเมินของ GIGABYTE

การอัปเดต

GIGABYTE ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขเนื้อหาใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานนี้และการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลเมื่อโพสต์บนเว็บไซต์ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อาจอ้างอิงถึงคำแนะนำ ประกาศ ข้อตกลง หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของกิจกรรมบนเว็บไซต์ที่จัดทำโดย GIGABYTE หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้การอ้างอิงดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เนื้อหาบางอย่างในเว็บไซต์อาจจัดหาให้โดยบุคคลที่สาม และเว็บไซต์นี้อาจช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงบริการหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามได้หากคุณตัดสินใจที่จะใช้บริการหรือเว็บไซต์ที่จัดหาให้โดยบุคคลที่สาม คุณต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดระหว่างคุณกับบุคคลที่สามดังกล่าวGIGABYTE จะไม่รับผิดชอบต่อข้อตกลงระหว่างคุณกับบุคคลที่สามดังกล่าว หรือบริการใด ๆ ที่ได้รับจากบุคคลที่สามดังกล่าว

การปฏิเสธความรับผิด

แม้ว่า GIGABYTE จะได้ทำการตรวจสอบเนื้อหาที่เผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างสมเหตุสมผลแล้ว แต่ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นั้นมีเจตนาที่จะเป็น "ตามสภาพ" และ GIGABYTE ไม่รับประกันความมีประสิทธิภาพ ความเหมาะสม ความรับผิดชอบ และ/หรือการละเมิดสิทธิ หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ นอกจากนี้ GIGABYTE ขอปฏิเสธความรับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายที่เป็นพิเศษเนื่องจากสถานการณ์ต่อไปนี้:
(1) การใช้ข้อมูลและบริการใด ๆ จากเว็บไซต์ของ GIGABYTE;
(2) การหยุดชะงักหรือความไม่พร้อมใช้งานของบริการหรือข้อมูลบนเว็บไซต์ของ GIGABYTE;
(3) เนื่องจากข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดทางเทคนิคใด ๆ ที่เกิดจากอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่คุณหรือเว็บไซต์นี้ใช้
(4) การแก้ไขเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตของบุคคลที่สาม
นอกจากนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ GIGABYTE จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากเนื้อหาของเว็บที่ขาดหายไปหรือไม่ถูกต้อง การสะกดคำผิด การคำนวณผิดพลาดหรือความล่าช้าหรือการยืดเวลาการอัปเดตข้อมูลหรือสิ่งอื่นใด

GIGABYTE ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใด ๆ ต่อไปนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า(1) แก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติการดำเนินการหรือการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ (2) แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์และนโยบายหรือข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ (3) ขัดจังหวะการทำงานของเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ตามที่จำเป็นเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาตามปกติหรือไม่ปกติ การแก้ไขข้อผิดพลาด หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ

ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ GIGABYTE จะรับผิดต่อคุณสำหรับความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลตามมา ความเสียหายโดยไม่เจตนา หรือความสียหายเชิงลงโทษ รวมถึงผลกำไรที่สูญเสีย แม้ว่า GIGABYTE จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว ยกเว้นกรณีที่กฎหมายต้องห้ามโดยเด็ดขาด

หากแม้ว่าจะมีบทบัญญัติอื่น ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานนี้ แต่ GIGABYTE จะรับผิดต่อคุณสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์ ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ความรับผิดของ GIGABYTE จะต้องไม่เกิน (1) ยอดรวมของค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกหรือค่าธรรมเนียมที่คล้ายคลึงกันใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริการหรือคุณสมบัติของหรือบนเว็บไซต์ ซึ่งมีการชำระเงินในหกเดือนก่อนวันที่มีการเรียกร้องค่าเสียหายต่อ GIGABYTE เป็นครั้งแรก (แต่ไม่รวมราคาซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ของ GIGABYTE หรือโปรแกรมบริการหลังการขาย/การรับประกันอื่น ๆ) หรือ (2) 100 เหรียญสหรัฐฯเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดความรับผิด ดังนั้นข้อ จำกัดที่กล่าวมาข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

การชดเชยค่าเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง GIGABYTE เจ้าหน้าที่ กรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ผู้ดำรงตำแหน่งก่อน ผู้สืบทอดตำแหน่ง พนักงาน ตัวแทน บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ มิให้ต้องรับผิดจากการเรียกร้อง ความสูญเสีย ความรับผิด หรือค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความ) ที่เกิดขึ้นกับ GIGABYTE โดยบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากหรือเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

กฎหมายที่บังคับใช้:การแก้ปัญหาข้อพิพาท

ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ของ GIGABYTE จะอยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐจีนในกรณีที่ข้อพิพาทไม่สามารถแก้ไขได้ในขั้นตอนการไกล่เกลี่ย ศาลเขตปกครองของกรุงไทเป (สาธารณรัฐประชาชนจีน) จะเป็นศาลในการพิจารณาครั้งแรก

การปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้

เราอาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงจะไม่มีผลย้อนหลัง และข้อกำหนดเวอร์ชันล่าสุดซึ่งจะระบุไว้ในที่นี่เสมอจะควบคุมความสัมพันธ์ของเรากับคุณ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบถึงการแก้ไขที่เป็นสาระสำคัญเช่น แจ้งผ่านบริการการแจ้งเตือน หรือส่งอีเมลไปยังอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการต่อไปหลังจากที่การแก้ไขเหล่านั้นมีผลบังคับใช้ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไข