WARUNKI UŻYWANIA

Angielska wersja oświadczenia dotyczącego Warunków używania i Polityki prywatności, ma znaczenie dominujące nad wersją polską.

Własność

Ta strona internetowa (“Strona internetowa”) została stworzona i jest własnością GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. (“GIGABYTE”) w celu dostarczania określonych informacji i usług.

Akceptacja warunków używania

Poprzez użycie strony internetowej, użytkownik (“Ty”) akceptuje te Warunki używania. Dla użytkowników w wieku poniżej 16 lat, podczas używania tej strony internetowej konieczna jest obecność opiekuna prawnego. Jeśli użytkownik lub jego opiekuni prawni nie zgadzają się z którymkolwiek z tych warunków, należy natychmiast powstrzymać się od korzystania z informacji lub usług na stronie internetowej GIGABYTE.

Prawo autorskie i inne prawa

Wszystkie informacje i usługi (włącznie, ale nie tylko z ograniczeniem do tekstu pisanego, aplikacji, oprogramowania, muzyki, dźwięków, obrazów, zdjęć, animacji, formatu strony internetowej, aranżacji strony internetowej i wszelkie inne rodzaje informacji) dostarczone na tej stronie internetowej, należące do firmy GIGABYTE i jej prawnych właścicieli, są chronione właściwym prawem dotyczącym własności, praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innym. Zabrania się jakimkolwiek osobom lub podmiotom powielania, dystrybucji, adaptacji, edycji, publicznego przekazywania, publicznej transmisji, transferu, wypożyczania, sprzedawania lub nielegalnego używania wszelkich wspomnianych wcześniej informacji, bez uzyskania pisemnej autoryzacji z firmy GIGABYTE. W przypadku naruszenia przez użytkownika prawa własności intelektualnej, użytkownik podlega odpowiedzialności prawnej, a firma GIGABYTE zastrzega sobie prawo do podejmowania dalszych działań prawnych przeciw takim naruszeniom.

Warunki licencji na oprogramowanie

Jakiekolwiek pobieranie i/lub instalacja oprogramowania dostarczonego przez stronę internetową GIGABYTE, podlega i jest ograniczone umową licencyjną tego oprogramowania. Nie należy pobierać, instalować lub używać tego oprogramowania, przy braku zgody na jakiekolwiek stwierdzenia, ograniczenia i warunki oraz określenia umowy licencyjnej. Nie należy powielać oprogramowania na inne serwery lub formaty multimediów. Wszelkie modyfikacje, inżynieria wsteczna, dekompilacja lub deasemblacja oprogramowania, a także usuwanie lub przerabianie znaków towarowych, logo albo uwag dotyczących oprogramowania, są surowo zabronione.

Korzystanie ze strony internetowej

Wszyscy użytkownicy, którzy chcieliby przeglądać lub korzystać z dowolnych usług i informacji dostarczonych przez stronę internetową GIGABYTE, powinni zachować zgodność z właściwym prawem i przepisami i nie powinni wykonywać następujących działań:
(1) Podejmować kroki lub uczestniczyć w jakimkolwiek nielegalnym działaniu(ch) albo czynnościach, poprzez korzystanie z usług i informacji, dostarczonych przez stronę internetową GIGABYTE.
(2) Zakłócać lub przerywać działania jakichkolwiek usług na stronie internetowej GIGABYTE albo połączeń serwera.
(3) Tworzyć połączeń do strony internetowej GIGABYTE w celu uzyskania zysku lub odsprzedawać usług internetowych GIGABYTE.
(4) Publikować, przesyłać lub rozpowszechniać wszelkich fałszywych lub wprowadzających w błąd reklam albo informacji promocyjnych w odniesieniu do strony internetowej GIGABYTE.
(5) Przesyłać jakiekolwiek informacje, które potencjalnie mogą naruszać prawa innych stron.
(6) Przesyłać jakiekolwiek nielegalne informacje, podejmować nielegalne działania lub wspomagać albo ułatwiać nielegalne działania innych stron.
(7) Transmitować nielegalne informacje w odniesieniu do prawa lokalnego lub międzynarodowego.
(8) Wykorzystywać stronę internetową GIGABYTE do transmisji wszelkich informacji (włącznie, ale nie tylko z tekstem, wiadomościami, obrazami, plikami, łączami, oprogramowaniem albo wszelkimi formatami informacji), złośliwych, niestosownych, naruszający prawo, gróźb, zakłóceń, oszczerstw, wulgarności, obsceniczności, podżegających do nienawiści albo do wszelkich form nieodpowiedniej komunikacji.
Firma GIGABYTE zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich słów, materiałów lub treści ze strony internetowej GIGABYTE w odniesieniu do których firma GIGABYTE uzna, że są niewłaściwe lub nieodpowiednie.

Użytkownik powinien zachować zgodność z tymi Warunkami używania i odpowiednim prawem i przepisami. Firma GIGABYTE zastrzega sobie prawo do sprawdzania ważności kwalifikacji użytkownika w czasie lub po dowolnym wydarzeniu ze strony internetowej i zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji użytkownika dowolnego wydarzenia ze strony internetowej, włącznie z kwalifikacją nagrody, jeśli zachowanie użytkownika rodzi podejrzenia co do działania na czyjąś szkodę lub podejrzenia manipulowania wydarzeniem ze strony internetowej. Brak dochodzenia swoich praw przez firmę GIGABYTE jakichkolwiek swoich praw, nie oznacza odstąpienia od tych praw.

Informacje osobowe

Firma GIGABYTE wykorzystuje wszelkie zarejestrowane lub przeniesione informacje osobowe, zgodnie z jej Zasadami prywatności . Firma GIGABYTE nie powinna ujawniać, że nazw, adresów, adresów e-mail i/lub innych chronionych informacji osobowych, innym stronom lub publicznie, bez odpowiedniej zgody użytkownika chyba, że zdarzy się jedna z następujących sytuacji albo, jeśli określone został wyjątki w odniesieniu odpowiednich warunków używania lub zasad prywatności.

(1) Gdy niezbędne jest dostarczenie usługi/wypełnienie umowy z użytkownikiem
(2) Gdy wymaga tego prawo.
(3) Gdy wymagają tego władze sądownicze lub rządowe do celów ochrony porządku publicznego.
(4) Dla ochrony praw i własności należących do firmy GIGABYTE.
(5) Dla ochrony praw i własności innych użytkowników, rejestratorów i/lub stron trzecich.
(6) Firma GIGABYTE nie odsprzeda lub nie dostarczy żadnych informacji osobowych, udostępnianych przez użytkowników strony internetowej albo rejestratorów, stronom trzecim (osoby indywidualne, firmy lub inne strony).

Konta, hasła i zabezpieczenie

W celu dostępu do niektórych usług tej strony internetowej, może być wymagane ustawienie nazwy użytkownika i hasła lub dostarczenie wszelkich innych informacji dla weryfikacji zabezpieczenia. Użytkownik odpowiada za poufność hasła i nazwy użytkownika konta. Jeśli ktokolwiek inny niż użytkownik użyje hasło lub konto (bez znaczenia, czy za pozwoleniem użytkownika), użytkownik odpowiada za wszelkie aktywności, które miały miejsce w wyniku wykorzystania hasła użytkownika. Nie odpowiadamy za wszelkie straty lub nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie problemy wynikające z nieautoryzowanego użycia konta GIGABYTE użytkownika.
Jeśli firma GIGABYTE stwierdzi, że konto lub hasło do konta GIGABYTE jest nieodpowiednie, firma GIGABYTE może natychmiast zawiesić lub zakończyć możliwość używania hasła do konta, konto lub korzystanie z tej strony internetowej albo usunąć informacje powiązane z takim kontem.

Treści dostarczane przez użytkownika

Niniejszym, użytkownik gwarantuje firmie GIGABYTE i jej oddziałom, ogólnoświatowe, niewyłączne, nieodwołalne, bezpłatne, przenoszalne i podlegające podlicencjonowaniu prawo do promocji i dystrybucji części lub wszystkich informacji w jakiejkolwiek formie i w na dowolnym nośniku, włącznie, ale bez ograniczenia z modyfikacją, powielaniem, publicznym przekazywaniem, publiczną transmisją, adaptacją, dystrybucją, publikacją publicznym wydawaniem albo używaniem w inny sposób informacji, przesyłanym, pobieranych, transmitowanych, wprowadzanych lub dostarczanych na tę stronę internetową przez użytkownika.
Użytkownik musi upewnić się, że ma prawo do przesyłania, nadawania, wprowadzania lub udostępniania informacji na tę stronę internetową i prawo do zagwarantowania wyżej wymienionych praw firmie GIGABYTE.
Jeśli okaże się, że informacje przesyłane, nadawane, wprowadzane lub dostarczane na tę stronę internetową naruszają prawa dowolnej strony trzeciej, firma GIGABYTE zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zakończenia dostępu użytkownika do strony internetowej. Jeśli użytkownik utrzymuje, że takie treści lub usługi nie naruszają praw, może powiadomić firmę GIGABYTE i dostarczyć dowody firmie GIGABYTE w celu oceny.

Aktualizacje

Firma GIGABYTE zastrzega sobie prawo do wykonywania w dowolnym czasie poprawek dowolnych treści na podstawie tych Warunków używania, a każda taka modyfikacja zacznie działać po zamieszczeniu na stronie internetowej. Te Warunki używania mogą się odnosić do innych podręczników, uwag, umów lub innych warunków i określeń, dostarczonych przez firmę GIGABYTE lub jakichkolwiek informacji zawartych na stronie internetowej, a takie odniesienie powinno być powinno być integralną część tych Warunków używania.

Połączenia z innymi stronami

Niektóre treści na stronie internetowej mogą być dostarczane przez strony trzecie, a ta strona internetowa może także umożliwiać dostęp do usług lub stron internetowych strony trzeciej. Jeśli użytkownik zdecyduje się na wykorzystanie usług lub stron internetowych dostarczonych przez stronę trzecią, będzie podlegać warunkom i określeniom ustanowionym pomiędzy użytkownikiem i takimi stronami trzecimi. Firma GIGABYTE nie będzie odpowiadać za umowę pomiędzy użytkownikiem, a takimi stronami trzecimi, ani za usługę dostarczaną przez takie strony trzecie.

Odrzucenia odpowiedzialności

Chociaż firma GIGABYTE wykonała odpowiednią weryfikację materiału publikowanego na stronach internetowych, wszystkie informacje dostarczone na stronie internetowej są przeznaczone do korzystania w stanie "jakie są", a firma GIGABYTE nie gwarantuje efektywności, przydatności, rozliczalności i/lub braku potencjału naruszania praw lub nieprawidłowego wykorzystania treści zamieszczonych na stronie internetowej. Co więcej, firma GIGABYTE odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe lub specjalne straty lub szkody spowodowane następującymi okolicznościami:
(1) Wykorzystanie wszelkich informacji i usług dostarczonych przez stronę internetową GIGABYTE;
(2) Przerwanie lub niedostępność do dowolnych informacji lub usług na stronie internetowej GIGABYTE;
(3) Z powodu błędu lub niedokładności informacji albo jakichkolwiek błędów technicznych, spowodowanych jakimkolwiek urządzeniem lu programem wykorzystywanym przez użytkownika lub tę stronę internetową;
(4) Nieautoryzowana korekta tej strony internetowej przez stronę trzecią.
Dodatkowo, w żadnym przypadku firma GIGABYTE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane brakującą lub niedokładną treścią strony internetowej, błędami pisowni, nieprawidłowymi obliczeniami albo opóźnieniami lub zawieszeniami aktualizowania informacji, itp.

Firma GIGABYTE zastrzega sobie prawo do wykonywania w dowolnym czasie, bez uprzedzenia wszelkich, następujących działań: (1) do modyfikacji, zawieszania lub zakończenia działania lub dostępu do strony internetowej, albo do dowolnej części strony internetowej, z dowolnego powodu; (2) do modyfikacji lub zmiany strony internetowej, albo części strony internetowej i dowolnych, stosownych zasad lub warunków; i (3) do przerywania działania strony internetowej, albo części strony internetowej, gdy będzie to niezbędne do wykonania rutynowej i niestandardowej konserwacji, korekcji błędów lub innych zmian.

Ograniczenie odpowiedzialności

Poza sytuacjami zakazanymi przez prawo, w żadnym wypadku firma GIGABYTE nie będzie odpowiadać za wszelkie niebezpośrednie, wynikowe, przykładowe, wypadkowe lub karne straty, włącznie ze stratą zysków, nawet jeśli firma GIGABYTE została powiadomiona o możliwości takich strat.

Jeśli, niezależnie od innych postanowień tych Warunków używania, firma GIGABYTE będzie odpowiadać za jakiekolwiek szkody lub straty, powstałe bez związku lub w połączeniu z używaniem tej strony internetowej lub dowolnych treści, odpowiedzialność firmy GIGABYTE nie powinna w żadnym razie przekroczyć (1) łącznej opłaty abonamentowej lub podobnych opłat w odniesieniu do jakiejkolwiek usługi lub funkcji strony internetowej opłaconej za sześć poprzednich miesięcy od daty początkowego roszczenia przeciw firmie GIGABYTE (ale bez ceny zakupu za jakiekolwiek produkty sprzętowe lub programowe GIGABYTE lub program posprzedażowej/gwarancyjnej pomocy technicznej) albo (2) kwoty 100,00 USD. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia odpowiedzialności, dlatego określone wcześniej ograniczenie może nie dotyczyć użytkownika.

Rekompensata

Użytkownik zgadza się na rekompensatę i zwalnia firmę GIGABYTE, jej kierowników, dyrektorów, współudziałowców, poprzednich właścicieli, następców prawnych, pracowników, przedstawicieli, zaplecze i oddziały, od następstw za wszelkie roszczenia, straty, odpowiedzialności, szkody lub wydatki (włącznie z opłatą adwokatów), które mogły by zostać użyte przeciw firmie GIGABYTE przez dowolną stronę trzecią, z powodu lub bez powiązania z używaniem tej strony internetowej.

Właściwość prawna: Rozstrzyganie sporów

Wszelkie konflikty lub spory powiązane z korzystaniem z jakichkolwiek stron internetowych GIGABYTE, są rozstrzygane przez prawo Republiki Chińskiej. Jeśli sporu nie można początkowo rozstrzygnąć przez alternatywne procedury rozwiązywania sporów, sądem rozpoznania sprawy będzie Sąd Rejonowy w Tajpej (Republika Chińska).

Aktualizacja tych Warunków

Te Warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane. Zmiany nie obowiązują wstecz, a nasze relacje z użytkownikiem określa najnowsza wersja Warunków, zamieszczana zawsze tutaj. Powiadomimy użytkownika o poprawkach, na przykład poprzez usługę powiadomienia lub wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail powiązany z kontem użytkownika. Poprzez ciągły dostęp lub przez korzystanie z naszych Usług, po rozpoczęciu obowiązywania poprawek, użytkownik zgadza się na związanie poprawionymi Warunkami.