GEBRUIKSVOORWAARDEN

De Engelse versie van de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring zal voorrang hebben op de Nederlandse versie.

Eigendom

Deze website (‘Website’) is opgericht door en eigendom van GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. (‘GIGABYTE’) met het doel bepaalde informatie en diensten te verstrekken.

Instemming met gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van de Website, gaat de gebruiker (“u”) akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Voor gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar, moet een wettelijke verzorger aanwezig zijn bij het gebruik van deze website. Als u of uw wettelijke verzorger niet akkoord gaat met enige van deze voorwaarden, onthoud u dan onmiddellijk van het gebruik van de informatie of services op de GIGABYTE-website.

Copyright en ander intellectueel eigendom

Alle informatie en diensten (waaronder, maar niet beperkt tot, geschreven tekst, applicaties, software, muziek, geluiden, afbeeldingen, foto's, animaties, websiteformat, websitelay-out en andere soorten informatie) die op deze Website worden aangeboden, behoren toe aan GIGABYTE en de rechtmatige eigenaren en worden beschermd op grond van relevante eigendomsrechten, auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere wetgeving. Het is elke persoon of entiteit verboden voornoemde informatie te reproduceren, te distribueren, aan te passen, te bewerken, uit te zenden, openbaar te maken, over te dragen, te leasen, te verkopen of illegaal te gebruiken zonder vooraf schriftelijke toestemming van GIGABYTE te verkrijgen. In het geval dat door een Gebruiker inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht wordt gedaan, dient de Gebruiker aansprakelijkheid te aanvaarden en alle juridische verplichtingen aan te gaan en behoudt GIGABYTE zich het recht voor om verdere juridische stappen te ondernemen tegen een dergelijke inbreuk.

Softwarelicentievoorwaarden

Het downloaden en/of installeren van software die via de GIGABYTE-Website wordt geleverd, is onderworpen aan en wordt beperkt door de licentieovereenkomst van de software zelf. Indien u het niet eens bent met bepalingen, beperkingen of algemene voorwaarden in de licentieovereenkomst, dient u af te zien van het downloaden, installeren of gebruiken van de software. Het is niet toegestaan om de software naar andere servers of mediaformaten te reproduceren. Het aanbrengen van wijzigingen, reverse engineering, decompilatie of demontage van de software, evenals verwijdering of wijziging van aan de software gerelateerde handelsmerk(en), logo('s) of opmerkingen/waarschuwingen is ten strengste verboden.

Uw gebruik van de Website

Gebruikers die willen browsen of gebruik willen maken van diensten en informatie die door de GIGABYTE-Website worden aangeboden, dienen te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en af te zien van de volgende acties:
(1) Gebruiken van de door de GIGABYTE-Website aangeboden diensten en informatie om aan te zetten tot of deel te nemen aan onwettig gedrag of illegale activiteiten.
(2) Verstoren of onderbreken van GIGABYTE-internetdiensten of serververbindingen.
(3) Links creëren naar de GIGABYTE-Website met een winstoogmerk of voor de wederverkoop van GIGABYTE-internetdiensten.
(4) Het plaatsen, verzenden of distribueren van misleidende of bedrieglijke advertenties of promotionele informatie met betrekking tot de GIGABYTE-Website.
(5) Het overbrengen van informatie die mogelijk leidt tot inbreuk op de wettelijke rechten van andere partijen.
(6) Het overbrengen van illegale informatie, aanzetten tot onwettige activiteiten, of bevorderen of meewerken aan de illegale activiteiten van andere partijen.
(7) Het overbrengen van informatie die volgens de toepasselijke nationale of internationale wetgeving onwettig is.
(8) De GIGABYTE-Website gebruiken om informatie over te dragen (waaronder, maar niet beperkt tot, tekst, berichten, afbeeldingen, bestanden, links, software of enige andere vorm van informatie) die kwaadwillig, ongepast, bedreigend, vulgair of aanstootgevend is, een schending van de wet inhoudt, een verstorende werking heeft, een vorm van laster is, aanzet tot haat, of voor enige andere vorm van negatieve of ongunstige berichtgeving.
GIGABYTE behoudt zich het recht voor om woorden, materiaal of inhoud die volgens GIGABYTE onjuist of ongepast is, van de GIGABYTE-Website te verwijderen.

U dient zich te houden aan deze Gebruiksvoorwaarden en aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. GIGABYTE behoudt zich het recht voor om op elk moment tijdens of na een Website-evenement de geldigheid van uw kwalificatie te controleren, en u te diskwalificeren van deelname aan een Website-evenement, waaronder uw aanspraak op een prijs, als uw gedrag manipulatie van het Website-evenement inhoudt of aanleiding geeft tot het vermoeden van manipulatie van het Website-evenement. Het nalaten van GIGABYTE om deze rechten te doen gelden, houdt niet in dat GIGABYTE afstand doet van deze rechten.

Persoonlijke informatie

GIGABYTE maakt gebruik van alle geregistreerde of overgedragen persoonlijke informatie in overeenstemming met zijn Privacybeleid . GIGABYTE geeft geen namen, adressen, e-mailadressen en/of andere beschermde persoonlijke informatie vrij aan andere partijen en maakt deze informatie niet openbaar zonder de geldige toestemming van de desbetreffende Gebruiker, tenzij zich een van de volgende situaties voordoet, of uit de desbetreffende gebruiksvoorwaarden of het Privacybeleid uitzonderingen voortvloeien.

(1) Indien noodzakelijk om een dienst te verlenen of een overeenkomst met u uit te voeren.
(2) Zoals vereist door de wet.
(3) Zoals vereist door gerechtelijke autoriteiten of overheidsinstanties met het oog op wetshandhaving.
(4) Om de rechten en eigendommen van GIGABYTE te beschermen.
(5) Om de veiligheid van andere gebruikers, registrators en/of derden te beschermen.
(6) Persoonlijke informatie die door gebruikers of registrators van de Website wordt verstrekt, wordt door GIGABYTE niet aan derden (particulieren, bedrijven of andere) verkocht of geleverd.

Accounts, wachtwoorden en beveiliging

Voor toegang tot bepaalde services van deze website, kunt u vereist zijn om een gebruikersnaam en wachtwoord te configureren of om enige andere informatie te verstrekken voor beveiligingsverificatie. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en gebruikersnaam van uw account. Als iemand anders dan u uw wachtwoord of account gebruikt (ongeacht of u dit wel of niet hebt toegestaan), bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via het gebruik van uw wachtwoord. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige verliezen of verplichtingen die ontstaan uit of in verband met enig onbevoegd gebruik van uw GIGABYTE-account.
Als GIGABYTE constateert dat het account of wachtwoord van GIGABYTE onrechtmatig wordt gebruikt, kan GIGABYTE het wachtwoord, het account of het gebruik van deze Website onmiddellijk opschorten of beëindigen, of gerelateerde Informatie met betrekking tot een dergelijke account verwijderen.

Door gebruikers geleverde inhoud

Hierbij verleent u GIGABYTE en daarmee gelieerde ondernemingen het wereldwijd, niet-exclusief, niet-herroepelijk, royaltyvrij, overdraagbaar en sub-licentieerbaar recht om een deel van of alle Informatie in welke vorm en welk mediaformaat dan ook voor promotionele doeleinden te gebruiken en te verspreiden, waaronder, zonder beperking, het recht om de door u geüploade, overgedragen, ingevoerde of verstrekte informatie te wijzigen, reproduceren, openbaar uit te zenden, openbaar over te dragen, aan te passen, te verspreiden, publiekelijk toegankelijk te maken of anderszins te gebruiken.
U dient ervoor te zorgen dat u het recht hebt om op deze Website Informatie te uploaden, over te dragen, in te voeren of te verstrekken en het recht om GIGABYTE de hierboven vermelde rechten toe te kennen.
Als wordt geconstateerd dat de Informatie die door u op deze Website is geüpload, overgedragen, ingevoerd of verstrekt, een inbreuk inhoudt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, behoudt GIGABYTE zich het recht voor deze te verwijderen of uw toegang tot de Website te beëindigen. Als u van mening bent dat dergelijke inhoud of diensten geen inbreuk maken, kunt u GIGABYTE hiervan op de hoogte stellen en ondersteunend bewijs leveren ter beoordeling door GIGABYTE.

Updates

GIGABYTE behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen; elke wijziging is onmiddellijk na plaatsing op de Website van kracht. In deze Gebruiksvoorwaarden kan worden verwezen naar andere door GIGABYTE verstrekte richtlijnen, kennisgevingen, overeenkomsten of algemene voorwaarden van Website-evenementen, of naar informatie op deze Website. Een dergelijke verwijzing maakt integrerend deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

Links naar andere websites

Bepaalde inhoud op de Website kan door derden zijn verstrekt, en deze Website verleent u mogelijk ook toegang tot diensten of websites van derden. Als u besluit gebruik te maken van diensten of websites die door een derde partij worden aangeboden, bent u onderworpen aan de algemene voorwaarden tussen u en dergelijke derden, en is GIGABYTE niet verantwoordelijk voor de overeenkomst tussen u en dergelijke derden, noch voor enige dienst die door dergelijke derden wordt geleverd.

Disclaimers

Hoewel GIGABYTE een redelijke verificatie heeft uitgevoerd voor materiaal dat ze hebben gepubliceerd op de Websites, is alle informatie die wordt gegeven op de Website bedoeld "zoals het is", en GIGABYTE geeft geen garantie voor de effectiviteit, geschiktheid, verantwoordelijkheid en/of niet-potentiële inbreuk op recht(en) of anderszins van de inhoud op de Website. GIGABYTE wijst bovendien de aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale verliezen of schade als gevolg van de volgende omstandigheden:
(1) Gebruik van informatie en diensten geleverd door de GIGABYTE-Website;
(2) Onderbreking of onbeschikbaarheid van informatie of diensten op de GIGABYTE-Website;
(3) Foutieve of onnauwkeurige informatie of technische fouten die veroorzaakt worden door apparatuur of een programma dat door u of deze Website wordt gebruikt;
(4) Ongeautoriseerde herziening van deze Website door een derde partij.
Bovendien aanvaardt GIGABYTE in geen geval enige verantwoordelijkheid voor verlies of schade als gevolg van ontbrekende of onnauwkeurige webcontent, spelfouten, verkeerde berekeningen of vertragingen of opschortingen in het actualiseren van informatie en dergelijke.

GIGABYTE behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving het volgende te doen: (1) de werking van of toegang tot de Website of een deel van de Website om welke reden dan ook te wijzigen, op te schorten of te beëindigen; (2) de Website, of enig deel van de Website, en toepasselijke beleidsregels of voorwaarden, aan te passen of te wijzigen; en (3) om de werking van de Website, of een deel van de Website, te onderbreken voor zover nodig voor het uitvoeren van routinematig of ander onderhoud, foutcorrectie of andere wijzigingen.

Beperking van aansprakelijkheid

Tenzij dit bij de wet verboden is, is GIGABYTE in geen geval aansprakelijk voor enige door u geleden indirecte, exemplarische of incidentele schade of straf- of gevolgschade, inclusief gederfde winst, zelfs als GIGABYTE op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Indien, in weerwil van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, wordt geconstateerd dat GIGABYTE aansprakelijk is voor enige door u geleden schade of verlies dat voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van de Website of van Content, zal de aansprakelijkheid van GIGABYTE in geen geval meer bedragen dan (1) het totaal van de abonnementskosten of soortgelijke kosten voor diensten of functies van de Website, betaald in de zes maanden voorafgaand aan de datum van de oorspronkelijke claim die tegen GIGABYTE is ingediend (maar exclusief de aankoopprijs van hardware- of softwareproducten van GIGABYTE of een ondersteuningsprogramma voor aftersales/garantie), of (2) USD 100,00. In sommige rechtsgebieden is beperking van aansprakelijkheid niet toegestaan, dus de voorgaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in GIGABYTE, zijn functionarissen, bestuurders, aandeelhouders, rechtsvoorgangers, opvolgers in belang, medewerkers, agenten, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen eisen, verliezen, aansprakelijkheid, aanspraken of uitgaven (waaronder de kosten van juridische bijstand) gemaakt tegen GIGABYTE door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit of samenhangend met uw gebruik van de Website.

Toepasselijk recht: geschillenbeslechting

Op alle conflicten of geschillen die voortvloeien uit het gebruik van een GIGABYTE-Website is het recht van de Volksrepubliek China van toepassing. In het geval dat een geschil niet in eerste instantie kan worden opgelost via alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures, is de arrondissementsrechtbank van Taipei (Volksrepubliek China) de rechtbank voor de eerste hoorzitting.

Deze voorwaarden bijwerken

Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien. De wijzigingen zullen niet terugwerkend zijn, en de meest actuele versie van de voorwaarden, die men altijd hier kan vinden, zal leidend zijn voor onze relatie met u. Wij zullen proberen u te informeren over alle materiële revisies, bijvoorbeeld via een servicemelding of een e-mail naar het e-mailadres dat is verbonden met uw account. Door onze services te blijven openen of gebruiken nadat die revisies van kracht zijn gegaan, gaat u akkoord om gebonden te zijn door de herziene voorwaarden.